Mens en Samenleving

Arbeidsmarkt uitgelegd

Veelgestelde vragen

Arbeidsvormen

Detachering is het uitlenen van een medewerker aan een andere organisatie.

Bij een detavast-constructie huurt een bedrijf een medewerker eerst tijdelijk in terwijl deze onder contract staat bij een detacheringsbureau, waarna de werknemer in dienst wordt genomen bij het bedrijf zelf.

Er is sprake van flexibele arbeidsduur, of flexwerk, als een werknemer het aantal uren dat een werknemer per week werkt niet vast ligt.

Bij uitzendarbeid is een uitzendkracht in dienst bij een uitzendbureau, met de bedoeling om te worden uitgeleend aan een ander bedrijf om daar tijdelijke arbeid te verrichten.

Contractsoorten

Een dienstverband voor bepaalde tijd betekent dat een werknemer een arbeidscontract van een bepaalde duur heeft.

CAO staat voor Collectieve Arbeidsovereenkomst. In deze overeenkomst staan alle rechten en plichten die werkgevers en werknemers hebben.

Een dienstverband voor onbepaalde tijd betekent dat er geen einddatum aan het arbeidscontract is verbonden.

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarin de afgesproken arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd.

Een detacheringscontract is een arbeidsovereenkomst tussen een detacheringsbureau en een werknemer.

Een flexcontract is een arbeidsovereenkomst met een tijdelijk en flexibel karakter.

Een uitzendcontract is een arbeidsovereenkomst tussen een uitzendbureau en werknemer.

Arbeidsvoorwaarden zijn primaire en secundaire voorwaarden die worden afgesproken tussen een werkgever en werknemer die in een contract worden vastgelegd.

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn afspraken tussen een werkgever en werknemer over het loon en de arbeidstijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afspraken tussen een werkgever en werknemer over extra zaken in een individuele arbeidsovereenkomst.

Werkloosheid

Conjunctuurwerkloosheid ontstaat wanneer er te weinig besteed wordt in een land, waardoor er minder goederen geproduceerd hoeven te worden en er daardoor mensen worden ontslagen.

Frictiewerkloosheid ontstaat wanneer er frictie (wrijving) ontstaat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hierdoor kost het veel tijd voor een werknemer om werk te vinden, en voor een werkgever om een werknemer te vinden.

Geregistreerde werkloosheid is werkloosheid die geregistreerd is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het ontmoedigingseffect ontstaat door hoge werkloosheid en is een effect waardoor mensen ontmoedigd raken om verder op zoek te gaan naar een baan.

Seizoenswerkloosheid is werkloosheid die ontstaat doordat een in bedrijf niet in alle seizoenen van het jaar werk beschikbaar is.

Verborgen werkloosheid is werkloosheid die niet bij de overheid geregistreerd staat.

Werkloosheid is een situatie waarin iemand die geschikt is om te werken op zoek is naar een baan, maar geen werk heeft.

Algemeen/overig

Deze vraag werd jaren geleden aan enkele van de beste pokerspelers ter wereld gesteld. Ze waren het allemaal vrijwel eens over het antwoord. Volgens hen is poker 70% geluk en 30% vaardigheid op korte termijn en 70% vaardigheid en 30% geluk op de lange termijn.

  • Bij disfunctioneren
  • Bij veelvuldig verzuim met ernstig nadeel voor het bedrijf
  • Bij verwijtbaar handelen of nalaten
  • Bij werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar
  • Bij een verstoorde arbeidsverhouding
  • Bij omstandigheden die zo ernstig zijn dat de arbeidsovereenkomst niet kan doorlopen zoals een gevangenisstraf of het niet hebben van een tewerkstellingsvergunning
  • Bij een cumulatie grond, oftewel gecombineerde omstandigheden uit meerdere ontslaggronden

Na langdurige arbeidsongeschiktheid of bij een bedrijfseconomisch ontslag kan je ontslagen worden via het UWV.

Bij een contract voor onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van één maand, wat inhoudt dat het contract één maand van tevoren opgezegd moet worden. Het is echter mogelijk om een langere of kortere opzegtermijn af te spreken met de werkgever. Dit moet dan in het contract vastgelegd worden.

Voor een baan met een tijdelijk contract geldt geen opzegtermijn. Het contract loopt af op de afgesproken datum, tenzij een verlenging wordt aangeboden.

Arbeidsbemiddeling is zorgen dat vraag en aanbod op elkaar aansluiten, waardoor openstaande vacatures sneller vervuld kunnen worden.

Human Resource (HR) is de afdeling van een bedrijf, verantwoordelijk voor de werving, administratie en opleiding van personeel.

In een krappe arbeidsmarkt kunnen werkgevers moeilijk aan nieuwe werknemers komen.

Een overspannen arbeidsmarkt is een markt waarin vacatures moeilijk vervuld kunnen worden.

In een ruime arbeidsmarkt kunnen werkgevers gemakkelijk aan nieuwe werknemers komen.

Een uitzendbureau is een commerciële organisatie die werkgevers helpt aan tijdelijke werknemers.

Een uitzendkracht is iemand die (tijdelijk) voor een werkgever werkt, maar in dienst is bij een uitzendbureau.

Werving en selectie is het actief zoeken naar nieuwe medewerkers voor een bepaalde functie.

Zwartwerken is het uitvoeren van arbeid en hiervoor beloond worden, zonder dat er belasting wordt betaald over het verdiende loon.